Free Litkoin dari Bang Niddum

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kurikulum 2013 + Download File

Berikut contoh surat yang menyatakan sanggup atau tidak sanggup melaksanakan kurikulum 2013
Download dalam bentuk file word atau .doc Surat Pernyataan K13 


KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
Nomor : .......................................................

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                    : Niddumulu, ST
NIP                       : -
Jabatan                : Kepala Madrasah
Asal Madrasah      : MTs Oye

Menyatakan siap dan sanggup melaksanakan Kurikulum 2013, baik untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab maupun Mata Pelajaran Umum.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
                                                                   Cilongok, 15 Januari 2015
                                                                   Kepala Madrasah,

                                                          Materai
                                                                        Rp. 6.000


                                                                          Niddumulu, ST
                                                                                    Subscribe to receive free email updates: